Финансиране от ЕС

Процедура за избор на доставчици по проект „Browswave DYNAMIC”

Във връзка с проект „Browswave DYNAMIC”, изпълняван по ДБФП №: BG16RFOP002-1.001-0076-C01/18.01.2017 г., по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, бенефициентът „БРАУЗУЕЙВ” АД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА И ПОМОЩНА УСЛУГА” с три обособени позиции.

Стартира изпълнението на проект „Browswave DYNAMIC“

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „БРАУЗУЕЙВ“ ООД