Стартира изпълнението на проект „Browswave DYNAMIC“

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „БРАУЗУЕЙВ“ ООД

От 18.01.2017 г. „БРАУЗУЕЙВ“ ООД започна изпълнението на проект „Browswave DYNAMIC ” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001- 0076-C01 по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”.

Проектът ще се осъществи в Северозападен район на планиране, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Планираната продължителност е 8 месеца, а стойността на целия проект е в размер 868 500.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 781 316.00 лв., 89.96% от допустимите разходи по проекта.

Общата цел на проект „Browswave DYNAMIC” е свързана с постигане на устойчиво развитие и конкурентоспособност на БРАУЗУЕЙВ ООД чрез реализация на разработената от предприятието в партньорство с научна организация иновативна услуга за интелигентно динамично управление на цени и характеристики на онлайн магазини - „Browswave DYNAMIC“. Поставените специфични цели при изпълнението на проекта кореспондират със заложените дейности и техническата осъществимост на проекта, като са свързани с доставка на необходимите хардуер и специализиран софтуер, необходими за внедряването на иновативния продукт и обезпечаващи пазарната му реализация и осигуряване на специализирани помощни услуги в подкрепа на иновацията, чрез които ще се постигне по-висока ефективност и качество на разработената иновативна услуга.

Всички доставки по проекта ще бъдат извършени съгласно принципа за добро стопанско управление, действащата нормативна рамка и изискванията на процедурата BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” и Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Свали новината


www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-1.001-0076-C01 „Browswave DYNAMIC”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БРАУЗУЕЙВ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.