Стартира изпълнението на проект „Browswave DYNAMIC“

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „БРАУЗУЕЙВ“ ООД

От 18.01.2017 г. „БРАУЗУЕЙВ“ ООД започна изпълнението на проект „Browswave DYNAMIC ” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001- 0076-C01 по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”.

Проектът ще се осъществи в Северозападен район на планиране, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Планираната продължителност е 8 месеца, а стойността на целия проект е в размер 868 500.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 781 316.00 лв., 89.96% от допустимите разходи по проекта.

Общата цел на проект „Browswave DYNAMIC” е свързана с постигане на устойчиво развитие и конкурентоспособност на БРАУЗУЕЙВ ООД чрез реализация на разработената от предприятието в партньорство с научна организация иновативна услуга за интелигентно динамично управление на цени и характеристики на онлайн магазини - „Browswave DYNAMIC“. Поставените специфични цели при изпълнението на проекта кореспондират със заложените дейности и техническата осъществимост на проекта, като са свързани с доставка на необходимите хардуер и специализиран софтуер, необходими за внедряването на иновативния продукт и обезпечаващи пазарната му реализация и осигуряване на специализирани помощни услуги в подкрепа на иновацията, чрез които ще се постигне по-висока ефективност и качество на разработената иновативна услуга.

Всички доставки по проекта ще бъдат извършени съгласно принципа за добро стопанско управление, действащата нормативна рамка и изискванията на процедурата BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” и Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Свали новината


www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-1.001-0076-C01 „Browswave DYNAMIC”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БРАУЗУЕЙВ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

all-bookmarks back-button-arrow bar-chart bell-checked bell bookmarks change-loss change-win checkmark checkmark-circle chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up clear-circle clear collapse delete direct-competitors download edit email exclamation-circleexclamation-triangleexpand export external filter-menu-close filter-menu focus-group hint history import indirect-competitors minus-circle more overview pie-chart pin plus-circle search-big search-small select-menu-arrow settings sign-out sku sort-asc sort-by sort-desc spinner support training-videos unpin user-guide balance-scalebw_logo_small codeic_apps ic_bookmark ic_business ic_check_circle ic_dashboard ic_description ic_dvr ic_event_note ic_explore ic_history ic_local_atm ic_local_laundry_service ic_local_mall ic_local_offer ic_radio_button_checked ic_settings_ethernet ic_shopping_cart ic_store_mall_directory ic_tablet_mac ic_trending_up iron flag-ae flag-al flag-ar flag-at flag-au flag-ba flag-be flag-benelux flag-bg flag-bhflag-by flag-ca flag-ch flag-cy flag-cl flag-cn flag-co flag-cz flag-de flag-dk flag-ee flag-es flag-fi flag-fr flag-gh flag-gr flag-hr flag-hu flag-idflag-ie flag-ilFlag of Israel flag-in flag-it flag-jp flag-kr flag-kw flag-kz flag-lt flag-lv flag-ma flag-me flag-mk flag-multicountry flag-mx flag-ng flag-nl flag-no flag-omflag-peflag-pe9 529.264803 C 440.99162 523.986617 444.585045 520.238183 440.927554 516.670735 C 437.270063 513.103287 436.450932 516.997693 431.721477 512.811341 C 428.063986 509.243892 430.332614 500.363245 426.86389 493.993225 C 421.692837 488.096135 422.700735 481.399157 428.69092 483.40184 C 432.537177 484.166717 433.420374 487.588192 438.338595 488.971972 C 444.32878 490.974656 446.850241 486.607319 450.507732 490.174767 C 453.723624 492.031478 449.941433 498.582483 454.670887 502.768836 C 458.139612 509.138856 460.661073 504.771519 461.985869 509.903732 C 465.64336 513.471181 463.310665 515.035946 465.07706 521.878897 C 467.032222 525.919276 473.211173 525.119388 476.679898 531.489408 C 477.815928 539.424194 474.728168 552.199247 474.728168 552.199247 Z M 474.728168 552.199247 " transform="matrix(0.00273301,-0.0015492,0.00157789,0.00268327,8.979691,4.870936)"/