Процедура за избор на доставчици по проект „Browswave DYNAMIC”

Във връзка с проект „Browswave DYNAMIC”, изпълняван по ДБФП №: BG16RFOP002-1.001-0076-C01/18.01.2017 г., по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, бенефициентът „БРАУЗУЕЙВ” АД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА И ПОМОЩНА УСЛУГА” с три обособени позиции.

Дата на публикуване на настоящата покана: 11.04.2017 г.

Срок за подаване на оферти: 21.04.2017 г., 23:59 ч.

Документация


www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-1.001-0076-C01 „Browswave DYNAMIC”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БРАУЗУЕЙВ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.