Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)


Обща информация

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679, ОРЗД), познат още като General Data Protection Regulation (GDPR), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.


В качеството си на доставчик на софтуер като услуга, “Браузуейв” АД (наричан по-долу “Дружеството” или “Браузуейв”) отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.


Браузуейв“ АД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: "Браузуейв" АД

 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 204458374

 3. Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1225, ул. Тайга 14

 4. Адрес за упражняване на дейността: България, гр. София 1225, ул. Тайга №14

 5. Адрес за кореспонденция: България, гр. София 1225, ул. Тайга 14

 6. Имейл за кореспонденция по въпроси, свързани с упражняване на вашите права по защита на личните Ви данни: accounting@browswave.com

 7. Уебсайт: www.browswave.comИнформация относно Компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

 3. Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

 4. Имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

 5. Телефон: +359 2 915 35 18

 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1.(1) Браузуейв събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставяне на специализиран софтуер и услуги за проучване на пазара в изпълнение на споразумение между Вашата компания / Вашия работодател и Браузуейв, както и във връзка с постигане и сключване на такова споразумение на основание член 6, параграф 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

(2) Браузуейв е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползвател на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, Браузуейв действа в качеството си на обработващ лични данни.
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Браузуейв събира и обработва Вашите личните данни, които Вашата компания / Вашият работодател предоставя във връзка с използването на уговорените между двете страни услуги, както и във връзка със сключване на споразумение между двете страни, включително за следните цели:

(2) Браузуейв спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Браузуейв може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:Видове лични данни, които събира, обработва и съхранява Браузуейв

Чл. 3. (1) Браузуейв извършва следните операции с личните данни за следните цели:

(2) Браузуейв обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

(3) Браузуейв не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

(4) Личните данни са събрани от Браузуейв от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.Срок на съхранение на Вашите лични данни

Чл. 4. (1) Браузуейв съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на Вашия потребителски профил. След изтичането на този срок, Браузуейв полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) Браузуейв Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на споразумението с Вашата компания / Вашият работодател, с оглед легитимни интереси на Браузуейв или друго.

(3) Браузуейв съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство, за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия потребителски профил.Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Браузуейв може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Браузуейв Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни


Оттегляне на съгласието за обработване на Вашите лични данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни, за които сте дали съгласие да бъдат обработвани за конкретна цел или цели, да продължат да бъдат обработвани от Браузуейв за тази цел или цели, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез формата за даване и оттегляне на съгласие или чрез искане в свободен текст до Браузуейв.

(2) Браузуейв може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Браузуейв потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до личните данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Браузуейв Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Браузуейв си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане в свободен текст до Браузуейв на адреса или имейла за кореспонденция, посочени в секция “Информация относно Администратора на лични данни”.Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9. (1) Вие имате правото да поискате от Браузуейв изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Браузуейв има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

(2) Браузуейв не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Браузуейв на адреса или имейла за кореспонденция, посочени в секция “Информация относно Администратора на лични данни”, както и да удостоверите пред Браузуейв своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като за целите на идентификация представите свой документ за самоличност (лична карта или международен паспорт) и при необходимост въведете своите данни за вход в потребителския профил на лицето, за което се отнасят данните.

(4) Браузуейв не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Браузуейв да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Браузуейв, с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Браузуейв директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от Браузуейв да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Искането спедва да бъде отправено писмено до адреса или имейла за кореспонденция на Браузуейв. Браузуейв може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Браузуейв, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако Браузуейв установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, Браузуейв Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.


(2) Браузуейв не е длъжен да Ви уведомява, ако:Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. След подадена заявка от страна на Вашата компания / Вашия работодател и в изпълнение на споразумението между двете страни, Браузуейв предава необходимата информация към съответния Обработващ лични данни, който обработва Вашите данни за целите на предоставяне уговорените услуги и администриране на споразумението.


Чл. 16. Браузуейв не извършва трансфер на вашите данни към трети държави. Изключение е случаят, в който Вашата компания / Вашият работодател е поискала да бъдат създадени потребителски профили на лица, които се намиран в трети страни – в този случай Ваши лични данни са видими за тези лица в рамките на Вашата компания / Вашият работодател.Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

 2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров 2

 3. Адрес за кореспонденция: България, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров 2

 4. Имейл за кореспонденция: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

 5. Телефон: + 359 2 915 35 18

 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg


Чл. 18. Можете да упражните всяко от правата, свързани със защита на Вашите лични данни чрез нарочните форми, предоставени от Браузуейв, или като отправите исканията си в писмен вид в свободна форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните. Вашите искания може да отправяте до адреса или имейла за кореспонденция на Браузуейв:

 1. Наименование: "Браузуейв" АД

 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 204458374

 3. Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1225, ул. Тайга 14

 4. Адрес за упражняване на дейността: България, гр. София 1225, ул. Тайга №14

 5. Адрес за кореспонденция: България, гр. София 1225, ул. Тайга 14

 6. Имейл за кореспонденция по въпроси, свързани с упражняване на вашите права по защита на личните Ви данни: accounting@browswave.com

 7. Уебсайт: www.browswave.com


Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните

рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.


Чл. 20 Когато Вие или Вашата компания / Вашият работодател възлага на Браузуейв да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, Браузуейв действа в качеството на обработващ личните данни.

(2) В случаите по ал. 1, Браузуейв действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. Браузуейв няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай Браузуейв няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Браузуейв в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно споразумението и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)


Уеб-базираната услугата на Браузуейв използва бисквитки, които са важни за коректната ѝ работа. Когато влизате в потребителския си профил в Браузуейв, Вие приемате използването на бисквитки.


Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Тези бисквитки са необходими за правилното функциониране и удобната работа на услугата. Например, с тези бисквитки запазваме сесията ви на нашия сайт, за да не се налага постоянно да въвеждане на потребителско име и парола.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.Мерки за сигурност, които предприема Браузуейв по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?


Браузуейв се отнася изключително сериозно към мерките, които взема за гарантиране сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура. Тези мерки включват криптиране, стриктен контрол на електронния достъп до данните, стриктен контрол на физическия достъп до сървърите, на които се съхраняват данните, обстойна проверка на самоличността на лицата, на които се предоставя такъв достъп.all-bookmarks back-button-arrow bar-chart bell-checked bell bookmarks change-loss change-win checkmark checkmark-circle chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up clear-circle clear collapse delete direct-competitors download edit email exclamation-circleexclamation-triangleexpand export external filter-menu-close filter-menu focus-group hint history import indirect-competitors minus-circle more overview pie-chart pin plus-circle search-big search-small select-menu-arrow settings sign-out sku sort-asc sort-by sort-desc spinner support training-videos unpin user-guide balance-scalebw_logo_small codeic_apps ic_bookmark ic_business ic_check_circle ic_dashboard ic_description ic_dvr ic_event_note ic_explore ic_history ic_local_atm ic_local_laundry_service ic_local_mall ic_local_offer ic_radio_button_checked ic_settings_ethernet ic_shopping_cart ic_store_mall_directory ic_tablet_mac ic_trending_up iron flag-ae flag-al flag-ar flag-at flag-au flag-ba flag-be flag-benelux flag-bg flag-bhflag-by flag-ca flag-ch flag-cy flag-cl flag-cn flag-co flag-cz flag-de flag-dk flag-ee flag-es flag-fi flag-fr flag-gh flag-gr flag-hr flag-hu flag-idflag-ie flag-ilFlag of Israel flag-in flag-it flag-jp flag-kr flag-kw flag-kz flag-lt flag-lv flag-ma flag-me flag-mk flag-multicountry flag-mx flag-ng flag-nl flag-no flag-omflag-peflag-pe9 529.264803 C 440.99162 523.986617 444.585045 520.238183 440.927554 516.670735 C 437.270063 513.103287 436.450932 516.997693 431.721477 512.811341 C 428.063986 509.243892 430.332614 500.363245 426.86389 493.993225 C 421.692837 488.096135 422.700735 481.399157 428.69092 483.40184 C 432.537177 484.166717 433.420374 487.588192 438.338595 488.971972 C 444.32878 490.974656 446.850241 486.607319 450.507732 490.174767 C 453.723624 492.031478 449.941433 498.582483 454.670887 502.768836 C 458.139612 509.138856 460.661073 504.771519 461.985869 509.903732 C 465.64336 513.471181 463.310665 515.035946 465.07706 521.878897 C 467.032222 525.919276 473.211173 525.119388 476.679898 531.489408 C 477.815928 539.424194 474.728168 552.199247 474.728168 552.199247 Z M 474.728168 552.199247 " transform="matrix(0.00273301,-0.0015492,0.00157789,0.00268327,8.979691,4.870936)"/